/* Mailchimp */

Бюджет за рамков период 2018-2022: 1,657 милиарда €

милиарда €

 

Проектът LIFE Smart In ‘Air се финансира по програма LIFE.

  

Програмата LIFE е инструмент на ЕС за финансиране на действията в областта на околната среда и климата. Общата цел на LIFE е да допринесе за прилагането, актуализирането и развитието на политиката и законодателството на ЕС в областта на околната среда и климата чрез съфинансиране на проекти с европейска добавена стойност.

  

Общата цел на програмата LIFE е да даде възможност за по-добро прилагане на европейската политика по отношение на околната среда и климата.

 

Да допринесе за преминаването към икономика с ефективно използване на ресурсите, с ниски въглеродни емисии и устойчива на климата, към защитата и подобряването качеството на околната среда и за спиране и преодоляване загубата в биоразнообразието, включително подкрепата за мрежата Натура 2000 и справянето с деградация на екосистемите.
Да подобри разработването, прилагането и изпълнението на политиката и законодателството на Съюза в областта на околната среда и климата, да действа като катализатор и насърчава интегрирането и включването на целите за околната среда и климата в други политики на Съюза, както и в практиката на публичния и частния сектор, включително чрез увеличаване на капацитета им.
Да се подкрепи по-доброто управление на околната среда и климата на всички равнища, включително по-добро участие на гражданското общество, НПО и местните участници.

Да подкрепи изпълнението на Седмата програма за действие в областта на околната среда.