/* Mailchimp */

Качество на въздуха в затворени помещения: факти и цифри

Замърсяване на въздуха в затворени помещения

%

Прекарано време в затворени помещения от европейските граждани

Децата са най-уязвимото население с лошо качество на въздуха в закрити помещения

Въздухът в затворени помещения е по- замърсен от външния: нивата на замърсителите могат да бъдат 2-5 пъти по- високи

Формалдехид

Според ръководството на ЕК нивата на основните замърсители на въздуха в затворени помещения трябва да са под 30 µg.m-3

%

По- високи концентрации отколкото в околния въздух (между 10 и 100 µg.m-3)

Кофактор за алергична астма

BTEX

Източници на емисии: според ръководството на ЕК гороивни процеси: 5 µg.m-3

Дразнене на очите и кожата

Бензенът е най- опасен: канцерогенен (може да причинилевкимия)

Цели и обхват

Изготвяне на кредитируем бизнес план за насърчаване на навлизането на пазара на глобалното решение SMART IN’AIR

Експериментиране и валидиране на решението в 4 училища като бъдат обхванати най-малко 120 ученика от цяла Европа, в реални условия за намаляване на замърсяването както от BTEX и формалдехид.

Thessaloniki, Greece

Faro, Portugal

Plovdiv, Bulgaria

Padova, Italy

Продукти

Разработване на цялостно и интелигентно решение за наблюдение и подобряване на качеството на въздуха в помещенията:

 • Иновативен преносим източник за калибриране
 • IoT система и удобни за потребителя интерфейси за предоставяне на лесно разбираеми данни към крайни потребители, пилотни устройства за дистанционно отчитане и предоставяне на потребителя на информация за преки рискове върху човешкото здраве.

Очаквани резултати

Мониторинг ба въздуха в затворени помещения с цел:

 • Идентифициране на източниците на замърсяване
 • Изпълнение на мерки за подобрение
 • Краткосрочно намаляване на замърсяването на въздуха в затворени помещения с поне 25% в 4 демонстрационни училища
 • Подобряване на здравния статус с 20%
 • Дългосрочни цели: намаляване с 30 до 70% на хората, експонирани на замърсяване а ВТЕХ и формалдехид в училища и индустриални сгради и 50% намаление на емисиите СО2

 • Нмаляване на разходите за производство на анализатори с 50%
 • По време на проекта: създаване на девет работни места
 • След края на проекта: откриване на 120 работни места
 • Изготвяне на кредитируем бизнес план за микроанализатори

Връзка между замърсяването със здравето на хората и околната среда, чрез установяване на общи гранични стойности за експониране посредстсовм консултативния процес с местните власти в пилотните градове.

Приобщаване на политиците

Целева група политици

 • Национално министерство или регионално звено, отговарящо за политиките по качество на въздуха в затворени помещения в ЕС
 • Европейски или национални агенции (центрове), работещи за идентифицирането и разбирането на научните/ техническите аспекти на различните компоненти и проблеми на качеството на въздуха в затворени помещения
 • Регионални и национални агенции по околна среда от пилотните държави (Португалия, Испания, България и Италия)

Как

 • Разработване на Бяла книга (доклад), подпомагащ политиците при определяне и прилагането на регламенти относно качеството на въздуха в затворени помещения

 • Ден на отворените врати, организиран в училищата, за да им се представи решението
 • Създаване на информационни материали: брошури и уебсайт с част, посветена на политическите въпроси
 • Писане на различни статии
 • Организиране на две срещи с държавни органи и политици
 • Организиране на диалог лице в лице между създателите на политики, изследователите и заинтересованите страни чрез панели за диалог и информационни сесии

Продължителност на проекта

Повторение/ трансфер :

 • Повече целеви държави в ЕС, Северна Америка, Азия и Близкия Изток
 • Нови сектор- като сгради, мебелна индустрия, автомобилна индустрия, производство на хартия и др.
 • Трансфер на аналитични инструменти към анализ на други компоненти

Нови клиенти / сгради, оборудвани в ЕС

евро очакваните приходи (съответстващи на около 250 анализатора)

Очаквана инвестиция от един милион евро след края на проекта срок за откупуване от две години

%

Намаляване на разходите за устройство (2000 евро/ устройство) чрез оптимизация и увеличаване на продукцията